NEETS in the employment path

Познаваш ли политиките за младежта на Европейската комисия?

NEETS IN THE EMPLOYMENT PATH е пореден спечелен проект от Сдружение „Глобално обединение за иновации, развитие и образование“. В периода 04 – 09 ноември 2015 г. с представители от различни страни дискутирахме проблеми, свързани с младите хора и пазара на труда. Целта беше да се обсъдят проблемите с младежката безработица и да се споделят добри практики в областта за справянето с проблема.

Основа тема беше въпросът за младите хора, които нито работят, нито учат, или както е прието да се наричат – NEETs. По време на семинара се разискваха последиците от финансовата криза в цяла Европа върху огромна част от младите хора между 18 и 35 години. Представените практики бяха адаптирани за приложение в България, Румъния, Италия, Холандия, Турция, Гърция, Естония, Македония, Кипър и Хърватска.

Представителството на толкова много държави ни даде възможност да създадем контакти и да очакваме бъдещо сътрудничество.

Познаваш ли политиките за младежта на Европейската комисия?